Právna poradňa - Príspevok na prepravu

Kto má na príspevok nárok?

Peňažný príspevok na prepravu je jedným z osemnástich príspevkov slúžiacich na kompenzáciu následkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Základným predpokladom na priznanie príspevku je, aby bol občan s ŤZP, ktorý o príspevok žiada, odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Za odkázanú na individuálnu prepravu môže byť uznaná iba osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná využívať hromadnú dopravu výlučne z troch dôvodov:

  •         ťažká porucha mobility,
  •         duševná porucha s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania,
  •         ťažká porucha zvieračov.  

Žiadateľ tiež nesmie byť vlastníkom osobného motorového vozidla – ak ste vlastníkom osobného motorového vozidla, môžete žiadať o priznanie príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla. Príspevok na prepravu teda slúži ťažko zdravotne postihnutému na úhradu nákladov na prepravu realizovanú iným subjektom, napríklad taxislužbou. Nemôže však ísť o prepravu do zdravotníckeho zariadenia (tam by malo na to odkázanú osobu prepraviť vozidlo dopravnej zdravotnej služby), ale o prepravu kvôli pracovným, vzdelávacím, občianskym a rodinným aktivitám.

Žiadateľ o ktorýkoľvek z príspevkov na kompenzáciu ŤZP nesmie prekročiť určitú hranicu príjmu. Na príspevok na prepravu nemá žiadateľ nárok, ak jeho príjem presiahne 5 násobok životného minima (v súčasnosti je životné minimum jednej plnoletej osoby 218,06 eur mesačne). Príjem sa zisťuje ako priemerný príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb v uplynulom kalendárnom roku. Dôležité je preto nielen to, aký príjem má samotný žiadateľ, ale aj aký príjem má manžel alebo manželka žiadateľa a jeho neplnoleté deti. Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od výdavkov na prepravu a príjmu osoby s ŤZP, najviac však vo výške  111,26 eur mesačne (51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu), alebo inak povedané – čím vyšší príjem máte, tým nižší príspevok môžete poberať.

Ako o príspevok požiadať?

O priznanie príspevku na prepravu požiadate Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) príslušný podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti je rovnaké pre všetky príspevky,  v žiadosti preto uvediete, o aký peňažný príspevok žiadate (môže ich byť aj niekoľko). K žiadosti priložíte tlačivo Lekársky nález, vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Za vyplnenie tlačiva lekárovi neplatíte žiaden poplatok.  Ak žiadate o peňažný príspevok na prepravu, k žiadosti priložte aj vyhlásenie o tom, že nie ste vlastníkom osobného motorového vozidla. Ďalšími dokladmi, ktoré budete potrebovať, sú tie, ktoré preukazujú príjmy a majetkové pomery Vás a osôb, ktoré sa posudzujú spolu s Vami, napríklad potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku. O priznaní príspevku rozhoduje UPSVR, ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia.

Vzor odvolania

Ako sa príspevok vypláca?

Príspevok na prepravu sa vypláca spätne, na základe potvrdení o jednotlivých výdavkoch na prepravu. Tieto doklady poberateľ príspevku predloží ÚPSVR raz mesačne, najneskôr do 5 dní od začatia nového kalendárneho mesiaca. ÚPSVR vyplatí príspevok najneskôr do 20 dní od predloženia dokladov. Znamená to, že výška príspevku na prepravu určená v rozhodnutí ÚPSVR je maximálnou výškou príspevku, žiadateľovi však bude príspevok vyplatený iba v takej výške, akú vydokladuje.   


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.