Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť o spracovaných osobných údajoch podľa NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1)      Kontakt v otázkach ochrany osobných údajov:

V otázke spracovania a ochrany osobných údajov sa na nás môžete obrátiť

-          písomne: Nezábudková 52, 821 01 Bratislava

-          e-mailom: [email protected]

-          telefonicky: 0910827895

2)      Konkrétne osobné údaje, ktoré spracovávame:

-          Identifikačné údaje: meno a priezvisko,

-          Kontaktné údaje: adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa

-          Obchodné údaje: údaje o objednanom tovare, údaje o platbách, údaje o reklamáciách

3)      Oprávnenie na spracovanie osobných údajov:

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu:

-          bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti

-          na základe Vášho súhlasu

Súhlas dotknutej osoby:

Zasielanie noviniek e-mailom (newsletter)

Návštevník stránky hematologickypacient.sk, pri prihlásení sa na odber noviniek dáva slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so zasielaním informácií o novinkách, o prijímaní špeciálnych ponúk našich partnerov, a so spracovaním jeho osobných údajov na tento účel v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa. Samotná registrácia je dvojfázová a vyžaduje od návštevníka, aby potvrdil svoju e-mailovú adresu kliknutím na linku v aktivačnom e-mailye

Súhlas je platný po dobu 5 rokov, alebo do jeho odvolania, ktoré je možné spraviť kedykoľvek – písomne na adresu sídla spoločnosti, telefonicky na:   0910827895  , e-mailom: [email protected]

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Objednávka tovaru cez e-shop

V prípade objednania tovaru cez e-shop predávajúci spracováva osobné údaje zákazníka na základe kúpnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo realizované cez internet. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doručovanie zásielok

V prípade potreby doručenia tovaru predávajúci spracováva osobné údaje zákazníka na základe kúpnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo realizované cez internet. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Údaje sa spracovávajú po dobu potrebnú k doručeniu danej zásielky.

Spracovanie reklamácií

V prípade reklamácie tovaru zo strany zákazníka predávajúci spracováva osobné údaje zákazníka na základe kúpnej zmluvy. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Údaje sa spracovávajú počas trvania záručnej doby – štandardne po dobu 2 rokov, pokiaľ nebola záručná doba dohodnutá inak, alebo predĺžená. Prijímateľom týchto osobných údajov môžu byť na základe sprostredkovateľskej zmluvy ďalšie spoločnosti, ktoré zabezpečujú samotné vyriešenie danej reklamácie.

Spracovanie osobných údajov na základe plnenia právnych povinností

Predávajúci si musí plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Na tomto základe spracovávame Vaše osobné údaje v súvislosti so zákonmi:

-          zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

-          zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Práva kupujúceho pri spracovaní osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo vedieť aké údaje, po akú dobu, a komu Vaše osobné údaje poskytujeme. Všetky potrebné informácie sme Vám poskytli v tomto dokumente. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na vyššie uvedenom kontakte. Máte právo požiadať nás o kópiu spracovania osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a každú ďalšiu za poplatok.

Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

-          vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali;

-          odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje ku ktorých spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme ďalej spracovávať;

-          využijete svojho práva vzniesť námietku proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme

-          domnievate sa, že nami prevedené spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s obecne záväznými predpismi.

Právo na opravu

V prípade ak sú Vaše osobné údaje nepresné, prípadne nesprávne, môžete nás kontaktovať za účelom opravy, prípadne doplnenia.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch nás môžete požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov. To Vám umožňuje označiť niektoré osobné údaje, ktoré nebudú predmetov ďalších operácií spracovania – len po určitú dobu.

Právo na prenos údajov

Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedenými spôsobmi nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť na príslušný úrad. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami prevádzanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

JUDr. Katarína Fedorová PhD. e-mail:[email protected]


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.