Právna poradňa - Osobná asistencia

Účelom osobnej asistencie je umožniť človeku s ťažkým zdravotným viesť čo najnezávislejší život. Osobná asistencia je riadená osobou so zdravotným postihnutím, ktorá si sama vyberá a zaškoľuje asistenta, uzatvára s ním zmluvu o výkone osobnej asistencie, určuje mu úlohy a sama ho aj vypláca. Pokiaľ je zdravotne postihnuté dieťa, povinnosti vo vzťahu k asistentovi plnia jeho rodičia. Príspevok na financovanie asistenta, prípadne asistentov, poskytuje osobe so zdravotným postihnutím štát, asistenta je však možné financovať aj z vlastných zdrojov.

Príspevok na osobnú asistenciu poberá osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Výška príspevku závisí od počtu hodín, potrebných na vykonanie činností, ktoré človek nedokáže vykonať sám. V prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je zoznam činností na určenie rozsahu potreby osobnej asistencie. Ide o činnosti v oblasti sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, premiestňovania, prepravy, dorozumievania a kontaktu s okolím.

Osobnú asistenciu môžu využívať ľudia s akýmkoľvek postihnutím, nielen s fyzickým, ale aj zmyslovým, mentálnym či kombinovaným. Aj onkologický pacient môže poberať príspevok na osobnú asistenciu, pokiaľ potrebuje pomoc inej osoby s činnosťami uvedenými v zákone. Poskytovanie príspevku nie je limitované príjmom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítava čas, počas ktorého je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení sociálnych služieb alebo vykonáva zamestnanie a navštevuje materskú, základnú alebo strednú školu. Pri výkone práce môže osobe so zdravotným postihnutím pomáhať pracovný asistent, v škole zas asistent učiteľa. Príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať osobe, ktorú opatruje rodinný príslušník alebo opatrovateľská služba.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, t.j. 20 hodín denne. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je 4,82 €. Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

Osobný asistent musí byť plnoletý a spôsobilý na právne úkony, nepotrebuje žiadne osobitné vzdelanie ani prax. Osobný asistent, ktorý mesačne odpracuje aspoň 140 hodín, je poistencom štátu, t.j. štát za neho uhrádza poistné na zdravotné a dôchodkové poistenie. Je povinný zaregistrovať sa na daňovom úrade a podávať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb.

Rodinní príslušníci môžu poskytovať osobnú asistenciu maximálne v rozsahu 1460 hodín ročne (štyri hodiny denne) a len pri určitých činnostiach, ako sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie a vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté a hluchoslepé osoby a sprostredkovanie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie. Rodičia neplnoletého dieťaťa nemôžu byť jeho asistentami.

Osobného asistenta možno nájsť s pomocou agentúry osobnej asistencie, ktorá tiež môže prevziať administratívnu záťaž spojenú s poskytovaním príspevku. Pomoc so zabezpečovaním osobnej asistencie majú tiež poskytovať obce ako jednu zo sociálnych služieb.

Žiadosť o príspevok sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  podľa miesta bydliska. Formulár žiadosti je rovnaký pre všetky peňažné príspevky, vo formulári žiadateľ zaškrtne príspevok na osobnú asistenciu. K žiadosti sa priloží vyplnené tlačivo lekársky nález. Lekársky nález vypĺňa všeobecný lekár, pri podaní žiadosti nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Úrad má rozhodnúť do 90 dní.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má právo kontrolovať výkon osobnej asistencie. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní úradu na jeho žiadosť poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie a umožniť kontrolu v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.

 

 

 

 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.