Prehľad opakovaných príspevkov pre ŤZP

Príspevok % zo sumy ŽM Výška príspevku v €
na osobnú asistenciu - 5,2 / hodina
na prepravu 51,02 119,61
na kompenzáciu zvýšených výdavkov
na diétne stravovanie
I. skupina 18,56 43,51
II. skupina 9,28 21,76
III. skupina 5,57 13,06
súvisiaci s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 9,28 21,76
súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (na pohonné hmoty) 16,7 39,15
súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 22,27 52,21
na opatrovanie
Osoba v produktívnom veku:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP - 525,65
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP - 699,15
Osoba poberajúca dôchodok:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP - 262,85
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP - 349,60

ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, od 1. 7. 2022 je to 234,42 € mesačne.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.